Dofinansowano ze środków ZUS

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

"Poprawa warunków pracy poprzez zminimalizowanie czynników szkodliwych".

Projektem dotyczącym poprawy warunków pracy dla pracowników spółki zostało objęte stanowisko pracy spawacz-monter, na którym zatrudnionych jest 18 osób. Do zadań na stanowisku pracy należą wszelkie czynności związane z konstrukcjami stalowymi, w zależności od zlecenia, m. in. przygotowanie elementów konstrukcji oraz dalsza ich obróbka typu układanie, szlifowanie, wiercenie, spawanie, wypalanie, montaż przy użyciu odpowiednio dobranych urządzeń dla poszczególnych czynności.

Głównym celem projektu była poprawa warunków pracy w firmie w zakresie minimalizacji narażenia pracowników na czynniki szkodliwe, występujące podczas procesu obróbki metali. Do osiągnięcia celu pracodawca wdrożył i zastosował rozwiązanie, które przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka zawodowego w postaci zakupu urządzenia filtrowentylacji ogólnej „MAESTRAL MS 20000” i Maestral 10000 oraz cztery wentylatory dowiewne typu „OLO” , dla wyznaczonego w hali pola spawania ręcznego w bocznej nawie. Każde z urządzeń ma zadanie pochłonąć zanieczyszczenia oraz przefiltrować je w jak największym stopniu. 

Efektem działań inwestycyjnych jest wyeliminowanie czynników szkodliwych dla zdrowia w postaci dymu i pyłów powstających podczas obróbki metali. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego wykazała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy spawacz-monter narażeni są na poziom niedopuszczalnego (dużego) ryzyka ze względu na: substancje chemiczne mangan Mn – zagrożenie związane z emisją czynnika w procesie spawania, substancje chemiczne tlenki żelaza Fe – zagrożenie związane z emisją czynnika w procesie spawania. Ponadto pracownicy narażeni są na poziom dopuszczalnego (średniego) ryzyka ze względu na: pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność – zagrożenie związane z emisją czynnika w procesie spawania i obróbki metali. Zastosowane rozwiązania w postaci systemu filtrowentylacji zminimalizowały ryzyko zawodowe do poziomu dopuszczalnego (dobrego). 

Wyniki pomiarów wskazują na znaczącą poprawę warunków pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach spawacz-monter, na wydziale MABO II w MABO Sp. z o.o. Decydujący wpływ na ten stan rzeczy miały zakupione przy udziale Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zainstalowane i uruchomione urządzenia w ramach zadania "poprawa warunków na stanowiskach pracy poprzez redukcję czynników szkodliwych."