Projekty Unijne

NOWA GENERACJA SYSTEMU PODWIESZEŃ DEDYKOWANEGO DO LEKKICH SIECI TRAKCYJNYCH


Projekt nr: TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019
Akronim: MABTECH

Zasadniczym celem praktycznym niniejszego projektu jest opracowanie oraz wdrożenie do produkcji nowego systemu podwieszenia dedykowanego do tzw. lekkiej kolejowej jak i tramwajowej górnej sieci trakcyjnej, zarówno w Polsce jak i w Europie.

Ciągły rozwój transportu szynowego prowadzony na szeroką skalę wymusza konieczność budowy nowych linii trakcyjnych oraz wymiany wyeksploatowanych już elementów składowych tych obecnie wykorzystywanych, w tym również komponentów odpowiedzialnych za utrzymanie ciężaru sieci trakcyjnej. Elementy podwieszeń kolejowych i tramwajowych sieci trakcyjnych, które produkowane są w Polsce oraz Europie wytwarzane są w większości przypadków na bazie standardowych stali konstrukcyjnych podatnych na korozję. Produkcja ta bazuje głównie na procesie cięcia, gięcia, spawania oraz obróbki mechanicznej komercyjnie dostępnych kształtowników oraz procesów ich zabezpieczenia antykorozyjnego tj. głównie cynkowania ogniowego oraz malowania natryskowego. Metoda ta w wielu przypadkach jest mocno niedoskonała, co zaobserwowano na bazie przeprowadzonych badań, które uwidoczniły, że zabezpieczenia tego typu nie są wystarczające i prowadzą do szybko występującej korozji elementów konstrukcyjnych systemu podwieszenia. 

Na tej podstawie, w kontekście aktualnego stanu wiedzy oraz odpowiadając na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku kolejowego i tramwajowego podjęte zostały prace koncepcyjno – badawcze, realizowane w kompleksowo dobranym konsorcjum składającym się z firmy Mabo Sp. z o.o.; Wydziału Metali Nieżelaznych, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisżawa Staszica w Krakowie; Sieci Badawczej-Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych, Oddziału Metali Lekkich w Skawinie oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Celem tych prac jest zaprojektowanie od podstaw nowego, rozwiązania konstrukcyjnego systemu podwieszenia, wykonywanego z nowego materiału, który dostosowany będzie do tzw. lekkich sieci trakcyjnych, które w Polsce stosowane są dla sieci tramwajowych oraz w tzw. aglomeracyjnych odcinkach trakcji kolejowych (zasilanych prądem 3 kV DC, lecz wymagających jedynie jednego przewodu jezdnego i jednej liny nośnej). Opracowane rozwiązanie dedykowane będzie również do zagranicznych lekkich sieci trakcyjnych zasilanych prądem przemiennym oraz w zaplanowanej do realizacji w Polsce tzw. kolei dużej prędkości jazdy również zasilanej prądem przemiennym 15 lub 25 kV, co wskazuje na niezwykłą wartość strategiczną projektu. Nowy system podwieszenia, z uwagi na fakt, iż dedykowany jest on do tzw. sieci lekkich, posiadać będzie odmienną konstrukcją oraz niższą masę co pozwoli w Polsce na zaoferowanie i uzupełnienie oferty handlowej firmy Mabo Sp. z o.o. w postaci rozwiązania ekonomicznego względem opracowanego uprzednio aluminiowego podwieszenia dedykowanego do tzw. ciężkich sieci trakcyjnych. 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich – Lider
    Konsorcjanci:
    • Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
    • Politechnika Warszawska
    • MABO Sp. z o.o.


Kierownik projektu: dr inż. Bartłomiej Płonka prof. IMN 
Termin realizacji projektu:  2019.06.01 – 2022.05.31
Całkowity koszt realizacji projektu:  8 893 550,00 PLN
 

Wdrożenie na rynek nowej generacji trakcyjnych urządzeń naprężających

Fundusze europejskie

Projekt pod nazwą „Wdrożenie na rynek nowej generacji trakcyjnych urządzeń naprężających” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. Przedmiotowy projekt ma na celu wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac B+R przedsiębiorstwa. Przyczyni się to do podniesienia innowacyjności firmy, ponieważ opracowany produkt będzie rewolucyjny w stosunku do wykorzystywanych dotychczas w taborze kolejowym naprężaczy. Wdrożenie technologii przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie o minimum 5 nowych stanowisk pracy. Dywersyfikacja oferty i wykorzystanie najnowszych tendencji rynkowych pozwoli kształtować rzeczywistość w branży i wyprzedzać oczekiwania klientów, podnosząc pozycję rynkową przedsiębiorstwa MABO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 15 077 636,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 919 517,50 PLN