Projekty Unijne

Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem alternatywnych urządzeń stało siłowych do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej w trakcie eksploatacji.

Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0015/18 pt. „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem alternatywnych urządzeń stało siłowych do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej w trakcie eksploatacji” dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali światowej dla przemysłu kolejowego w zakresie urządzenia naprężającego, przeznaczonego do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej linii kolejowych o podwyższonej trwałości technicznej w stosunku do dotychczas produkowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu: 2 045 764,54 zł
Dofinansowanie z UE: 1 124 222,47 zł
 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych spełniających wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0016/18 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych spełniających wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.” dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych spełniających wysokie wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 3 518 038,89 zł

Dofinansowanie z UE: 1 991 030,88 zł

Opracowanie urządzenia separującego odcinki zasilania z wykorzystaniem dielektryków kompozytowych.

Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0009/19 pt. „Opracowanie urządzenia separującego odcinki zasilania z wykorzystaniem dielektryków kompozytowych.” dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego typu izolatora sekcyjnego opartego na dielektrykach z przeznaczeniem dla kolei szybkich prędkości. Projekt odpowiada ma potrzeby społeczne, gospodarcze oraz rynkowe  poprzez planowane opracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w ramach sieci trakcyjnej w kolejnictwie.

Całkowita wartość projektu: 4 739 268,50 zł

Dofinansowanie z UE: 2 749 191,75 zł

Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem konstrukcji samohamownych, urządzeń naprężających kolejową i tramwajową, górną sieć trakcyjną.

Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0020/20 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem konstrukcji samohamownych, urządzeń naprężających kolejową i tramwajową, górną sieć trakcyjną.” dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla kolei dużych prędkości oraz sieci tramwajowych w zakresie napinaczy.

Całkowita wartość projektu: 3 437 775,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 994 325,00 zł

Wprowadzenie na rynek nowoczesnych barier antyterrorystycznych.

Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.05.00-32-W112/21 pt. „Wprowadzenie na rynek nowoczesnych barier antyterrorystycznych.” dofinansowany w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Głównym celem projektu jest wdrożenie na rynek autorskiego rozwiązania w zakresie zapór drogowych do kontroli dostępu pojazdów.

Całkowita wartość projektu: 1 014 750,00 zł

Dofinansowanie z UE: 371 250,00 zł

NOWA GENERACJA SYSTEMU PODWIESZEŃ DEDYKOWANEGO DO LEKKICH SIECI TRAKCYJNYCH


Projekt nr: TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019
Akronim: MABTECH

Zasadniczym celem praktycznym niniejszego projektu jest opracowanie oraz wdrożenie do produkcji nowego systemu podwieszenia dedykowanego do tzw. lekkiej kolejowej jak i tramwajowej górnej sieci trakcyjnej, zarówno w Polsce jak i w Europie.

Ciągły rozwój transportu szynowego prowadzony na szeroką skalę wymusza konieczność budowy nowych linii trakcyjnych oraz wymiany wyeksploatowanych już elementów składowych tych obecnie wykorzystywanych, w tym również komponentów odpowiedzialnych za utrzymanie ciężaru sieci trakcyjnej. Elementy podwieszeń kolejowych i tramwajowych sieci trakcyjnych, które produkowane są w Polsce oraz Europie wytwarzane są w większości przypadków na bazie standardowych stali konstrukcyjnych podatnych na korozję. Produkcja ta bazuje głównie na procesie cięcia, gięcia, spawania oraz obróbki mechanicznej komercyjnie dostępnych kształtowników oraz procesów ich zabezpieczenia antykorozyjnego tj. głównie cynkowania ogniowego oraz malowania natryskowego. Metoda ta w wielu przypadkach jest mocno niedoskonała, co zaobserwowano na bazie przeprowadzonych badań, które uwidoczniły, że zabezpieczenia tego typu nie są wystarczające i prowadzą do szybko występującej korozji elementów konstrukcyjnych systemu podwieszenia. 

Na tej podstawie, w kontekście aktualnego stanu wiedzy oraz odpowiadając na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku kolejowego i tramwajowego podjęte zostały prace koncepcyjno – badawcze, realizowane w kompleksowo dobranym konsorcjum składającym się z firmy Mabo Sp. z o.o.; Wydziału Metali Nieżelaznych, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisżawa Staszica w Krakowie; Sieci Badawczej-Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych, Oddziału Metali Lekkich w Skawinie oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Celem tych prac jest zaprojektowanie od podstaw nowego, rozwiązania konstrukcyjnego systemu podwieszenia, wykonywanego z nowego materiału, który dostosowany będzie do tzw. lekkich sieci trakcyjnych, które w Polsce stosowane są dla sieci tramwajowych oraz w tzw. aglomeracyjnych odcinkach trakcji kolejowych (zasilanych prądem 3 kV DC, lecz wymagających jedynie jednego przewodu jezdnego i jednej liny nośnej). Opracowane rozwiązanie dedykowane będzie również do zagranicznych lekkich sieci trakcyjnych zasilanych prądem przemiennym oraz w zaplanowanej do realizacji w Polsce tzw. kolei dużej prędkości jazdy również zasilanej prądem przemiennym 15 lub 25 kV, co wskazuje na niezwykłą wartość strategiczną projektu. Nowy system podwieszenia, z uwagi na fakt, iż dedykowany jest on do tzw. sieci lekkich, posiadać będzie odmienną konstrukcją oraz niższą masę co pozwoli w Polsce na zaoferowanie i uzupełnienie oferty handlowej firmy Mabo Sp. z o.o. w postaci rozwiązania ekonomicznego względem opracowanego uprzednio aluminiowego podwieszenia dedykowanego do tzw. ciężkich sieci trakcyjnych. 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich – Lider
    Konsorcjanci:
    • Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
    • Politechnika Warszawska
    • MABO Sp. z o.o.


Kierownik projektu: dr inż. Bartłomiej Płonka prof. IMN 
Termin realizacji projektu:  2019.06.01 – 2022.05.31
Całkowity koszt realizacji projektu:  8 893 550,00 PLN

Wdrożenie na rynek nowej generacji trakcyjnych urządzeń naprężających

Fundusze europejskie

Projekt pod nazwą „Wdrożenie na rynek nowej generacji trakcyjnych urządzeń naprężających” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. Przedmiotowy projekt ma na celu wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac B+R przedsiębiorstwa. Przyczyni się to do podniesienia innowacyjności firmy, ponieważ opracowany produkt będzie rewolucyjny w stosunku do wykorzystywanych dotychczas w taborze kolejowym naprężaczy. Wdrożenie technologii przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie o minimum 5 nowych stanowisk pracy. Dywersyfikacja oferty i wykorzystanie najnowszych tendencji rynkowych pozwoli kształtować rzeczywistość w branży i wyprzedzać oczekiwania klientów, podnosząc pozycję rynkową przedsiębiorstwa MABO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 15 077 636,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 919 517,50 PLN