Polityka prywatności

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MABO sp. z o.o., ul. Spółdzielców 8a, 72-006 Mierzyn (dalej: MABO).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez MABO jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością MABO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez MABO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, MABO informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. Celem, dla których MABO przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością MABO. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez MABO. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez MABO jest:
  a. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez MABO szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
  b. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
  c. zapewnienie najwyższej jakości umów
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. MABO przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a. organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
  b. administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS, PFRON),
  c. instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
  d. firmom świadczącym usługi wsparcia IT MABO oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  e. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
  f. uprawnionym instytucjom i organom kontrolnym
 6. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez MABO, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe:
  a. pozyskane w związku z zawartąumowąbędą̨przetwarzane przez MABO przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  b. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez MABO są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
  c. pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez MABO – z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie MABO i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie MABO. MABO udostępnia adres email rodo@mabo.pl, za pomocą̨ , którego można kontaktować się̨w sprawie danych osobowych.
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w MABO, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne MABO.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez MABO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. MABO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.